Freddie Dread - Tikhale Chete (Let us sit and listen) Original Version LYRICS... Ife tonse, tikhale chete! Tikhale, tikhale chete chete!... Haye! Haye! Tikhale chete! Milenge yayowoya tikhale chete chete! Haye! Haye! Tikhale chete kwa Jah! Mulungu amadziwa, ali ndi nzeru zonse... Jah Jah ali ndi nzeru zonse Khala ndi mtima wanu, chete! Ali ndi mphamvu zonse Tonse tikhale chete chete!... Haye! Haye! Tikhale chete! Tawanthu titemwanenge, titemwanenge Haye! Haye! Tikhale chete kwa Jah! Khala ndi mtima wabwino, tikhale chete!... Onse tikhale chete chete! Chonde titemwanenge Onse tikhale chete! Chonde titemwanenge... Tileke kusankhana mitundu Haye! Haye! Tikhale chete kwa Jah! Lero Jah ya wina, wawina Jah Wamkhulu ndani ku Malawi? Jah Jah muyaya!... Jah Jah muyaya I say Tikhale chete chete! Wamkhulu ndani ku Malawi? I say more fiyah Rassy muyaya... Ine ndinayenda'yenda ulendo Kufika kuno ku Malawi, alendo patali Ndinayenda ndipo sindinaleka Haye! Haye! Koma tsopano ndimangokhale... Pompano ndimangokhale Pompano ndimangokhale basi! I say ndimangokhale basi! Kuno ku dziko la Malawi... Haye! Haye! Onse musadandaule Mulungu amaona zonse, tikhale chete! Haye! Haye! Osapempha iwe! Chaitu adzasankha ndi mzimu wanu... Osafuna chinthu choipa Chifukwa zinthu zoipa mudzapeza Tikhale chete chete! Titemwanenge... --------------------------------------- Let us all sit and listen Let us sit, let us sit and listen... Behold, let us sit and listen Jah has spoken, let us sit and listen Behold, let us sit and listen to Jah Jah knows all, he has all wisdom... Jah has all wisdom Sit with your heart and listen Jah has all the power Jah has all the power, let us sit and listen... Behold, let us sit and listen! Let us love one another! love one another! Behold, let us sit and listen to Jah Sit with a good heart, let us sit and listen!... Everyone let us sit and listen! Please (I beg you) let us love one another!... Let us stop these ethnic divisions Behold, let us sit and listen! listen! Today Jah is the winner (soul leader) Who is the greatest in Malawi? Jah for life... Jah for life, I say Let us sit and listen! listen! Who is the greatest in Malawi? I say more fiyah Rassy for life... I have walked a great distance To arrive here in Malawi, a long journey I walked and I did not stop Behold! but now I will 'chill' and 'stick around'... Right now I will just chill here Right now I will just chill, that's all I will chill out, and that is all Here in the country of Malawi... Behold! People do not worry Jah see's all, let us sit and listen! Behold! Do not beg! Jah will be meeting with your spirit... Do not want (ask for) a bad thing Because bad things you will find Let us all sit and listen Let all of us sit with a good heart... note: this song is based on a pro-Banda political song in the time when Kamuzu Banda was (Dictator) "President For Life" in Malawi... The words 'Jah' in certain lines of the song replace the original word 'Kamuzu' (Banda)... ORIGINAL WORDS... Let us all listen Let us all listen! listen! Let us all listen to Kamuzu... Kamuzu has spoken, let us all listen! listen! Let us all listen to Kamuzu!Let us love one another, love one another No ethnic divisions! Let us all listen to Kamuzu! Kamuzu is the winner [sole leader] Let us all listen to Kamuzu... ------------------------------------- Zikomo nonse...
Loading...